Obchodní podmínky

 

Definice

Spotřebitelská smlouva: smlouva uzavřená mezi Provozovatelem a Kupujícím.

Provozovatel: společnost SMOTORS s.r.o., Štúrova 72, 949 01 Nitra, Slovensko, IČO: 50768778, IČ DPH: CZ685254160, provozující internetový obchod www.EnjoyRacing.cz.

Kupující: fyzická, případně právnická osoba využívající služeb Provozovatele.

Držitel poukazu: kupující, případně třetí osoba, v jejíž prospěch byl zážitek zakoupen a která může čerpat zážitek na základě zážitkového poukazu.

Poskytovatel služby: subjekt, se kterým má Provozovatel uzavřenou platnou smlouvu o spolupráci, zaručí provedení zážitku na základě předloženého zážitkového poukazu v dohodnutém čase a na dohodnutém místě. Poskytovatel služby je tak zodpovědný za realizaci zážitku a případné újmy, které vzniknou během jeho realizace. Poskytovatelem služeb může být i Provozovatel.

Zážitkový poukaz: je poukaz na zážitek s unikátním kódem a platností opravňující držitele poukazu k čerpání zážitku specifikovaného v tomto poukazu. Nedílnou součástí zážitkových poukazů jsou přiložené informace a podmínky realizace zážitku, kterými je Obdarovaný povinen se řídit.

Dárková poukázka: poukázka s unikátním kódem a platností opravňující držitele poukazu uplatnit slevu v hodnotě uvedené na této poukázce na nákup zážitku na stránce www.EnjoyRacing.cz.

Zážitek: služba, kterou nabízí Prodávající za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.

Spotřebitelská smlouva uzavřená na dálku: smlouva uzavřená mezi Provozovatelem a Kupujícím prostřednictvím prostředků dálkové komunikace (zejména využitím webového sídla Provozovatele, elektronickou poštou, telefonicky atd.) bez jejich fyzické přítomnosti.

Uzavření smlouvy: objednávkou Kupujícího se rozumí návrh na uzavření smlouvy. Smlouva je uzavřena okamžikem závazného souhlasu Provozovatele. Takovým souhlasem se rozumí potvrzení objednávky Provozovatelem.

Vztahy smluvních stran, které neupravují tyto všeobecné obchodní podmínky, se řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem číslo 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitelů, v platném znění.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zajištění realizace zážitku nabízeného Provozovatelem prostřednictvím internetového obchodu www.EnjoyRacing.cz a závazek Kupujícího uhradit sjednanou kupní částku za objednaný zážitek Provozovateli.

Práva a povinnosti smluvních stran

Provozovatel se zavazuje:
Dodat zážitkový poukaz nebo dárkovou poukázku specifikovanou v internetovém obchodě www.EnjoyRacing.cz v kupní ceně a za podmínek, které platí v den odeslání objednávky.
Zajistit realizaci zážitku podle podmínek uvedených v jeho popisu u Poskytovatele služeb na základě prokázání se zážitkovým poukazem.

Provozovatel neodpovídá za:
Opožděné dodání zážitkového poukazu nebo dárkové poukázky zaviněné doručovatelskou společností (kurýrní společnost).

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující se zavazuje:
Zaplatit za objednaný zážitkový poukaz nebo dárkovou poukázku kupní cenu ve výši a ve smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky.

Objednaný zážitkový poukaz nebo dárkovou poukázku převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv vad tyto neprodleně oznámit.

V případě, že si Kupující objednaný zážitkový poukaz nebo dárkovou poukázku (na základě objednávky) nepřevezme, provozovatel si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody. V případě, že si Kupující objednaný zážitkový poukaz nebo dárkovou poukázku nepřevezme při prvním doručení a požaduje opětovné doručení zboží, je povinen uhradit náklady prvního i opětovného doručení.

Kupující může zakoupenou dárkovou poukázku darovat třetí osobě − Držiteli poukazu. V takovém případě Kupující ztrácí nárok na čerpání Zážitku a tento nárok přechází na Držitele poukazu.

Kupující souhlasí s doručením faktury v PDF formátu na e-mail uvedený v objednávce.

Kupující souhlasí se zasíláním novinek na e-mail uvedený v objednávce. Novinky budou zasílány maximálně jedenkrát měsíčně.

Způsob objednávání

Objednávání je možné:
on-line na stránce www.EnjoyRacing.cz
e-mailem na adrese info@enjoyracing.cz
telefonicky na čísle +421 903 121 373

Provedením objednávky Kupující souhlasí s těmito Obchodními podmínkami. Ty jsou zároveň návrhem kupní smlouvy. Po zaslání objednávky bude Kupujícímu doručeno potvrzení o přijetí objednávky na uvedený e-mail. Smluvní vztah se stává pravomocným potvrzením objednávky Provozovatelem.

Platební podmínky

Všechny ceny uvedené na stránce www.EnjoyRacing.cz jsou platné v okamžiku objednání. Provozovatel si vyhrazuje právo změny cen v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u Poskytovatele zážitku .

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi Provozovatelem a Kupujícím je současně daňovým dokladem, dodacím a záručním listem.

Možnosti doručení a způsobu platby za zážitkový poukaz nebo dárkovou poukázku, jakož i přesné ceny za tyto způsoby doručení a platby jsou uvedeny na stráncewww.EnjoyRacing.cz a jsou platné v okamžiku objednání.

Převzetí zážitkového poukazu nebo dárkové poukázky Kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Dodací podmínky

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky při platbě za zboží na dobírku. Při ostatních způsobech platby začíná běžet dodací lhůta ode dne přijetí platby na účet Provozovatele.

Předpokládaná doba doručení uvedená na stránce www.EnjoyRacing.cz při konkrétním způsobu doručení má informativní charakter a není závazná.

Rezervace termínu realizace zážitku

Realizace zážitku je možná na základě žádosti o rezervaci termínu. Rezervace, stejně tak i realizace zážitku je možná pouze v rámci platnosti zážitkového poukazu.

Žádost o rezervaci termínu zážitku je Držitel poukazu povinen uskutečnit nejpozději 14 kalendářních dnů před navrhovaným termínem, pokud není v zážitkovém poukazu uvedeno jinak.

Žádost o rezervaci termínu je třeba zaslat e-mailem na adresu info@enjoyracing.cz. Návrh rezervace musí obsahovat kód zážitkového poukazu, navrhovaný termín a čas realizace zážitku a kontaktní údaje Držitele poukazu.

Provozovatel následně:
Po prověření možnosti realizace zážitku u Poskytovatele služeb závazně potvrdí Držiteli poukazu navrhovaný termín a předá potřebné informace k realizaci zážitku, jako přesné místo konání zážitku, pokud je předem dané, a kontakt na Poskytovatele služeb. Tímto se rezervace termínu považuje za závaznou.
V případě, že v navrhovaném termínu není realizace zážitku možná, Držiteli poukazu navrhne náhradní termín. Po potvrzení tohoto termínu Držitelem poukazu mu Provozovatel předá potřebné informace k realizaci zážitku. Tímto se rezervace termínu považuje za závaznou.
nebo
Zašle na e-mailovou adresu Držitele poukazu kontaktní údaje na Poskytovatele služeb pro dohodnutí termínu realizace zážitku. Tímto se rezervace považuje za vyřízenou a termín sjednaný s Poskytovatelem služeb za závazný.

Závaznou rezervaci je možné změnit nejpozději 14 dní před termínem realizace, pokud není dohodnuto jinak.

Provozovatel, případně Poskytovatel služby má nárok na změnu termínu závazné rezervace z důvodu nepříznivého počasí, technických příčin nebo jiných nepředvídatelných okolností, které mohou narušit bezpečnost a proveditelnost Zážitku. V takovém případě má Držitel poukazu nárok na absolvování Zážitku v náhradním termínu. Držitel poukazu nemá nárok na kompenzaci, popřípadě náhradu vzniklých nákladů a škod.

V případě, že měl Držitel poukazu zájem o rezervaci termínu v období uvedeném v průvodním dopise, ale samotné uskutečnění nebylo až do vypršení platnosti zážitkového poukazu z technických důvodů možné, má Držitel poukazu nárok na bezplatné prodloužení platnosti poukazu.

Realizace zážitku

Držitel poukazu je povinen dostavit se na místo konání zážitku v dohodnutém datu a čase.

Držitel poukazu se na místě prokáže zážitkových poukazem, který předá Poskytovateli služeb, případné jím pověřené osobě. Na základě předloženého zážitkové poukazu bude Držiteli poukazu umožněno absolvování Zážitku.

V případě, že Držitel poukazu, případně další osoby s ním přítomné před nebo během absolvování zážitku nedodrží podmínky uvedené v popisu zážitku, nedodrží pokyny instruktorů, případně jiných odpovědných osob pověřených Poskytovatelem služeb, budou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na zrušení nebo přerušení realizace zážitku bez nároku Držitele poukazu na absolvování zážitku v náhradním termínu nebo náhradu vzniklých nákladů a škod.

V případě nedostavení se Držitele poukazu na místo konání zážitku v dohodnutém datu a čase, nemá Držitel poukazu nárok na absolvování zážitku v náhradním termínu nebo náhradu vzniklých nákladů a škod.

Platnost poukazu

Platnost zážitkového poukazu je 12 měsíců od data vystavení, pokud není uvedeno jinak.

Platnost dárkové poukázky je 6 měsíců od data vystavení, pokud není uvedeno jinak.

Platnost zážitkového poukazu a dárkové poukázky je pevná a není možné ji prodloužit, pokud není dohodnuto jinak. V případě nevyužití v rámci platnosti nemá Kupující nebo Držitel poukazu nárok na vrácení částky za nevyužité služby.

Výměna zážitkového poukazu

Kupující, případně Držitel poukazu má nárok na výměnu zážitkového poukazu za jiný zážitkový poukaz z nabídky uvedené na stránce www.EnjoyRacing.cz. Výměna je možná za jiný poukaz ve stejné nebo nižší ceně než cena původního poukazu v době jeho zakoupení. V případě zájmu o výměnu za poukaz ve vyšší ceně Kupující, případně Držitel poukazu uhradí rozdíl mezi těmito cenami.

Pro výměnu poukazu je nutné zaslat požadavky na e-mail info@enjoyracing.cz s uvedeným kódem původního zážitkového poukazu a přesnou specifikaci požadovaného zážitkové poukazu. Nový poukaz bude vystaven s platností do data uvedeného v původním zážitkovém poukazu.

Uplatnění dárkové poukázky

V případě, že Kupující nebo Držitel poukazu je držitelem dárkové poukázky, má možnost uplatnit slevu ve výši uvedené na poukázce prostřednictvím internetového obchodu www.EnjoyRacing.cz.

Reklamace

Reklamaci objednaného zážitkového poukazu, dárkového poukazu nebo realizace zážitku je nutné provést neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů od zjištění vady, a to písemně, případně e-mailem na adresu info@enjoyracing.cz.

Kupující, respektive Držitel poukazu je povinen v reklamaci uvést detailní popis vady a kód poukazu, ke kterému se reklamace vztahuje.

Provozovatel je povinen do 30 dnů od doručení reklamaci vyřešit. V případě zamítnutí reklamace je povinen zaslat písemné vyjádření poštou, případně e-mailem Kupujícímu, resp. Držiteli poukazu.

V případě oprávněné reklamace má Kupující, resp. Držitel poukazu právo na kompenzaci, slevy, případně odstoupení od smlouvy.

Storno objednávky

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 kalendářních dnů od dodání zboží. Odstoupení od smlouvy musí být písemné. Toto písemné oznámení o odstoupení od smlouvy je nutné zaslat spolu se zážitkovým poukazem nebo dárkovou poukázkou, dokladem o jeho koupi a číslem účtu, na který má být vrácena částka poukázána.

Provozovatel je povinen vrátit plnou částku za zboží do 14 kalendářních dnů od doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy spolu s potřebnými náležitostmi. V případě vrácení zboží Kupujícím v zákonné lhůtě náklady na vrácení zboží hradí Kupující.
V případě, že Kupující chce od smlouvy odstoupit po uplynutí 14 dnů od doručení, je možné vrátit zážitkový poukaz nebo dárkovou poukázku do 30 dnů od jejího doručení. V takovém případě bude Kupujícímu účtován storno poplatek ve výši 15 % z celkové hodnoty, minimálně však ve výši 300 Kč. O tuto částku bude snížena částka zaslána na účet Kupujícího.

Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě porušení smluvních povinností Kupujícího, resp. v případě nemožnosti realizace objednaného zážitku ze strany Poskytovatele služby.

Kupující nebo Držitel poukazu může odstoupit od smlouvy v případě nemožnosti realizace objednaného zážitku ze strany Poskytovatele služby nebo Provozovatele. V takovém případě má Kupující nebo Držitel poukazu nárok na:
Vrácení plné výše kupní ceny daného zážitku. V takovém případě je Provozovatel povinen do 14 kalendářních dnů zaslat tuto částku na účet Kupujícího nebo Držitele poukazu.
nebo
Výměnu za jiný zážitkový poukaz ve stejné nebo nižší ceně než cena daného zážitkové poukazu v době jeho zakoupení. V případě zájmu o výměnu za zážitkový poukaz ve vyšší ceně Kupující nebo Držitel poukazu uhradí rozdíl mezi těmito cenami.

Soukromí

Firma SMOTORS s.r.o. jako provozovatel internetového obchodu www.EnjoyRacing.cz tímto prohlašuje a zavazuje se, že svěřená osobní data nebude bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytovat třetí osobě a nepoužije svěřená osobní data ke komerční nabídce nesouvisející s propagací internetového obchodu www.EnjoyRacing.cz. Současně se zavazuje k tomu, že na přání Kupujícího nebo Držitele poukazu kdykoliv jeho osobní data vymaže ze své databáze.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí od okamžiku, kdy s nimi Kupující vyjádřil souhlas, pokud není písemně dohodnuto jinak.